Modern en
innovatief onderwijs

In de MR zijn niet alleen personeelsleden, maar ook ouders van onze leerlingen vertegenwoordigd. Het aantal zetels binnen de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. De leden worden gekozen door hun achterban. Ouders en leerkrachten worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Na afloop van die termijn kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

 

De positie van de MR

De MR heeft een adviserende functie naar de schoolleiding. De MR heeft instemmingsrecht bij voor de school ingrijpende besluiten. Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school en dient in sommige gevallen instemming van de MR te hebben om een besluit te nemen. De leden van de directie wonen de MR-vergaderingen bij om de gang van zaken
op school toe te lichten. Voor bepaalde taken is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. In de GMR zitten ook vertegenwoordigers (personeelsleden en ouders) van de scholen van onze stichting. Op deze vergaderingen worden schooloverstijgende onderwerpen behandeld.